§ 1. Pravidlá súťaže

 1. Predmetom súťaže sú projekty v oblasti priemyselného dizajnu poukazujúce na riešenia, ktoré zlepšujú fungovanie človeka a jeho prostredia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a úspory energie.
 2. Projekty je možné prihlásiť v troch kategóriách:
  Technológia – predmety a procesy kompatibilné s trvalo udržateľným rozvojom.
  Životné prostredie – ochrana životného prostredia a zvyšovanie environmentálneho povedomia.
  Dedičstvo – projekty inšpirované kultúrnym a prírodným dedičstvom poľsko-slovenského pohraničia Euroregiónu Beskydy.
 3. o súťaže môžu byť prihlásené projekty, ktoré sú vo fáze koncepcie a implementácie, ako aj už dokončené projekty, ale počet prác prihlásených jedným účastníkom alebo skupinou je neobmedzený..
 4. Súťažné práce s prílohami by sa mali dodať do sídla Nadácie Ludzie-Innowacje-Design osobne alebo poštou alebo kuriérom s potvrdením odoslania . Adresa: Nadácia so spätným potvrdením, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 9.

§ 2. Ciele súťaže

 1. Budovanie povedomia o úlohe priemyselného dizajnu v trvalo udržateľnom rozvoji prostredníctvom vytvárania inovatívnych dizajnérskych projektov.
 2. Šírenie pojmu energia ako spoločného dobra a zásad hospodárenia energiou.

§ 3. Organizácia

 1. Záštitu nad súťažou poskytol primátor Mesta Bielsko-Biała a Mestsky úrad mesta Bielsko-Biała.
 2. Partnermi súťaže sú univerzity, ktoré vzdelávajú priemyselných dizajnérov.
 3. Súťaž organizuje Nadácia Ludzie-Innowacje-Design so sídlom v Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 9, ďalej len organizátor.
 4. Súťaž priemyselného dizajnu „Dedičstvo“ je štvrtým ročníkom novej formuly súťaže Projekt Arting, ktorú organizuje Mestsky úrad v Bielsko-Bialej od roku 1994.
 5. Na webovej stránke súťaže bude vytvorená databáza informácií o otázkach týkajúcich sa predmetu súťaže.

§ 4. Účastníci súťaže

 1. Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti a absolventi odborov priemyselný dizajn, architektúra, technické univerzity, dizajnéri, architekti, inžinieri a dizajnérske tímy.
 2. Organizátori, porotcovia a členovia ich rodín sa nemôžu zúčastniť súťaže.
 3. Osoby, ktoré sa zúčastňujú súťaže, súhlasia s umiestnením svojich osobných údajov do databázy nadácie a s ich spracovaním na účely súťaže v súlade so zákonom z 30. augusta 2019 o ochrane osobných údajov Zb.z. 2019, položka 1781).

§ 5. Podmienky účasti

 1. Formulár prihlášky spolu so súhlasom so spracovaním údajov, pripojený ako príloha 1.
 2. Projektová dokumentácia v digitálnej podobe obsahujúca:
  – plocha vo formáte B1 s horizontálnou konfiguráciou v rozlíšení 300 DPI v editovateľnom formáte PDF,
  – plocha vo formáte A3, s horizontálnou konfiguráciou v rozlíšení 300 DPI v editovateľnom formáte PDF, čo je zmenšená verzia plochy B1
  – popis projektu s maximálnou dĺžkou 400 znakov,
  – materiály potrebné na prípravu ďalšej prezentácie projektu v tlačených a multimediálnych médiách, napríklad výkresy, fotografie, vizualizácie,
  – fotografia autora alebo autorov projektu pre katalóg z výstavy.

3. Vyhlásenie účastníka o vlastníctve autorských práv k súťažnému príspevku, pripojené ako
príloha č. 2.

§ 6. Ceny

 1. V súťaži je balík cien vo výške 30 000 PLN. Hlavná cena je 10 000 PLN, víťaz kategórie odbrzdi 4 000 PLN, vyznamenania sú vo výške 1 000 PLN.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo udeliť ďalšie neuvedené v Pravidlách ceny a zavedenie zmien vyplývajúcich z rozhodnutia poroty.
 3. V súlade s ustanoveniami zákona o dani z príjmov fyzických osôb podliehajú príjmy získané ocenením zdaneniu. Platiteľ dane je zriaďovateľom ocenenia. Zriaďovateľ má právo na odpočítanie sumy zodpovedajúcej sume dane z vyššie uvedenej ceny, ku ktorej účastník súťaže neodvolateľne oprávňuje oceňujúceho.
 4. Výhra bude vyplatená na bankový účet uvedený účastníkom.
 5. Ak ocenenú súťažnú prácu odovzdalo viac osôb, majú nárok na jednu cenu spoločne. V takom prípade bude výhra vyplatená na jeden bankový účet, ktorý písomne ​​uvedú všetci účastníci, ktorí zadali svoje práce.
 6. Účastník nemá nárok na cenu, ak sa preukáže, že jeho vyhlásenia a povinnosti obsiahnuté v dodatkoch k Pravidlám boli nepravdivé, neúčinné alebo nezákonné.

§ 7. Termíny

 1. Projektová dokumentácia spolu s prílohami by mala byť predložená v kancelárii organizátora alebo treba poslať odkaz na súbory v cloude na adresu [email protected] do 15.05.2020
 2. Výsledky súťaže budú vyhlásené počas slávnostného odovzdávania cien na post-súťažnej výstave v júni 2020. Presný dátum a miesto budú zverejnené na webových stránkach súťaže.

§ 8. Porota

 1. Porotu súťaže menuje organizátor a skladá sa z 5 osôb.
 2. Porota sa skladá z odborníkov, dizajnérov, zástupcov vysokých škôl, ktoré sú partnermi súťaže, zástupcu primátora Mesta Bielsko-Biała a zástupcu organizátora. Celé zloženie poroty bude oznámené na webovej stránke súťaže.

§ 8. Kritéria hodnotenia projektov

 1. Inovácia, výnimočnosť.
 2. Optimálna kombinácia funkčnosti, ergonomických, estetických a ekologických hodnôt.
 3. Optimalizácia spotreby energie a materiálu vo fáze výroby a prevádzky produktu a možnosť jeho recyklácie po použití.
 4. Forma prezentácie, jej prehľadnosť a dôslednosť.

§ 9. Využitie projektov

 1. Organizátori si vyhradzujú právo použiť všetky prihlásené projekty na propagáciu súťaže a návrhárov/dizajnérov zapojených do súťaže prostredníctvom vydavateľstiev, tlače, elektronických médií a iných masmédií vrátane akýchkoľvek post súťažných výstav bez poplatkov za autorské honoráre.
 2. Plánuje sa publikácia súťažného katalógu predstavujúceho projekty, ktoré budú predložené do súťaže a vybrané porotou.
 3. Organizátor nie je povinný vrátiť súťažné príspevky účastníkom. Po ukončení súťaže môže účastník vyzdvihnúť súťažné práce z miesta, na ktoré boli odoslané, na svoje náklady, do 30. Po tomto termíne organizátor nie je povinný súťažné práce archivovať.

§ 10. Autorské práva a právna ochrana

 1. Účastníci sú povinní chrániť projekt zákonom, čo znamená, že samotní autori sa budú v prípade porušenia domáhať svojich práv na základe príslušných ustanovení autorského zákona.
 2. Autorské práva a autorské práva zostávajú majetkom autorov, pokiaľ nie je uvedená osobitná dohoda s výrobcom. Organizátori nie sú zodpovední za plnenie týchto zmlúv.

§ 11. Záverečné ustanovenia

 1. Akékoľvek spory a nároky súvisiace so súťažou bude riešiť všeobecný súd príslušný pre sídlo organizátora.
 2. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú tieto pravidlá, sa uplatňujú všeobecne platné právne predpisy.
 3. Obsah týchto Pravidiel a prílohy, ktoré sa dajú stiahnuť, sú uvedené na internetovej stránke organizátora www.flid.pl a budú tiež prístupné všetkým zainteresovaným stranám v kancelárii organizátora.
 4. Súťaž nie je hazardnou hrou, tombolovou lotériou, vzájomnou stávkou alebo propagačnou lotériou, ktorej výsledok závisí od konkrétneho prípadu v zmysle čl. 2 zákona z 29. júla 1992 o hrách a vzájomnom stávkovaní (Zbierka zákonov č. 68, položka 341, v znení neskorších predpisov).
 5. Pravidla nadobúdajú platnosť dňom ich oznámenia.
 6. Usporiadateľ môže vykonať zmeny v Pravidlách, ak vznikla nutnosť ich vykonania po ich príprave. Zmeny nadobúdajú platnosť a platia pre účastníkov súťaže a organizátora od okamihu ich zverejnenia na webovej stránke organizátora.