dziedzictwo wzornictwo
Projekt Arting – udržateľná súťaž návrhov  /  Dedičstvo Design – výstava a konferencia o histórii dizajnu

Dedičstvo Design – výstava a konferencia o histórii dizajnu

,, Voda, ktorej sa dotkneš v rieke, je posledná, ktorá pretiekla a prvá, ktorá priteká. Takto je to i s prítomnosťou. ““ Táto myšlienka Leonarda da Vinciho spočíva v tom, že každá aktivita vychádza z minulosti a vyúsťuje do budúcnosti. Renesančný dizajnér si je vedomý ilúzie času. Dizajn v zmysle
formovania budúcnosti môže získať, len ak bude pamätať na svoje dedičstvo. Význam dejín sa zdá byť zrejmý, ale jeho poznanie nie je vždy možné. Medzitým povedomie môže pomôcť vyriešiť problémy budúcnosti. Dedičstvo skúseností a tvorivých úspechov predkov môže inšpirovať, pretože
je súčasťou spoločnej rieky času. Či dedičstvo tvorivej energie predkov môže inšpirovať zodpovedný dizajn? Projekt Arting 2020 „Dedičstvo 2020“ je ďalším ročníkom súťaže zameranej na tému trvalo udržateľného dizajnu a prvým, ktorý skúma vzťah medzi dedičstvom a súčasným dizajnom. Projekt
Arting 2020 „Dedičstvo“ pozostával z troch etáp. Prvou bola odborná analýza, ktorá pomohla účastníkom pri výbere tém projektu. Druhou fázou bolo vyhlásenie súťaže o trvalo udržateľný dizajn v troch kategóriách: dedičstvo, životné prostredie, technológia. Tretiu etapu tvorili dve výstavy, z ktorých jedna predstavovala výsledky súťaže a druhá, výsledky odborného výskumu s názvom „dedičstvo dizajn“. Ich otvorenie sprevádza konferencia.

Táto štúdia je pokusom definovať oblasť, v ktorej sa dizajnér bude pohybovať a musieť sa zaoberať otázkami dedičstva v trvalo udržateľnom dizajne. Pôvodne bolo vybraných osem otázok z histórie dizajnu v poľsko-slovenskom pohraničnom území Euroregiónu Beskydy. Každá z nich má krátky popis a odkazy pre tých, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti. Boli požiadaní štyria experti, aby prispeli svojimi odbornými článkami o: praveku, goralskej kultúre, bielskej vlne a autách.

kultúrneho dedičstva.

Definícia kultúrneho dedičstva hovorí, že ide o: (…) súbor hmotných a nehmotných vecí a súvisiace duchovné hodnoty, historické a morálne javy, ktoré sa považujú za základ právnej ochrany pre dobro konkrétnej spoločnosti a jej rozvoja a pre ich prenos na budúce generácie, o zrozumiteľných a
akceptovaných historických, vlasteneckých, náboženských, vedeckých a umeleckých hodnotách, dôležitých pre identitu a kontinuitu politického, sociálneho a kultúrneho rozvoja, preukazovania pravdy a pripomínania historických udalostí, kultivovania zmyslu pre krásu a civilizácie … (Prof. Jan
Pruszyński, monografia Dedičstvo poľskej kultúry, 2001). Existuje hmotné a nehmotné dedičstvo.

Hmotné kultúrne dedičstvo sa delí na nehnuteľné dedičstvo, ktoré zahŕňa budovy, ktoré samy môžu obsahovať inštalované umenie, ako sú orgány, vitráže a fresky, veľké priemyselné inštalácie alebo iné historické miesta, a hnuteľné dedičstvo vrátane kníh, dokumentov, umeleckých diel, pohyblivých strojov, odevov a ďalšie artefakty, ktoré sa považujú za užitočné pre budúcnosť. Patria sem objekty relevantné pre archeológiu, architektúru, vedu a techniku ​​so špecifickou kultúrou.

Nehmotné kultúrne dedičstvo pozostáva z nefyzických aspektov danej kultúry. Koncept tiež zahŕňa spôsoby správania v spoločnosti, a často aj formálne pravidlá fungujúce v špecifickom kultúrnom kontexte. Patrí k spoločenským hodnotám a tradíciám, zvykom a praktikám, estetickým a duchovným presvedčeniam, umeleckému vyjadreniu, jazyku a iným aspektom ľudskej činnosti. Zmysluplné fyzikálne artefakty sa môžu interpretovať v kontexte sociálno-ekonomických, politických, etnických, náboženských a filozofických hodnôt konkrétnej skupiny ľudí. Medzi aspekty ochrany a ochrany nehmotných kultúrnych hodnôt patria: folklór, ochrana jazyka, prírodné pamiatky.

Trvalo udržateľný dizajn.

Trvalo udržateľný dizajn znamená navrhovanie (sustainable design), ktoré zohľadňuje zásady trvalo udržateľného rozvoja. Znamená to ekologický dizajn, ktorý nepoškodzuje životné prostredie, a je zodpovedný za budúce generácie. Zámerom trvalo udržateľného dizajnu je trvanlivosť a životnosť
výrobkov, využívanie obnoviteľných surovín, možnosť recyklácie, energetická účinnosť, prosociálne myslenie, ekológia. Pri navrhovaní výrobkov a služieb by sa mali dodržiavať zásady hospodárskej, sociálnej a environmentálnej udržateľnosti. Existuje pravidlo 4 x R (reduse, reuse, recycle,
renewable), ktoré hovorí, že pri navrhovaní trvalo udržateľným spôsobom by ste mali: znížiť (spotrebu, suroviny, energiu), opätovne použiť, obnoviť a recyklovať.

Navrhovanie

Existuje veľa definícií dizajnu/navrhovania a na účely tejto štúdie sa prijíma zjednodušená verzia, v ktorej sa uvádza, že „projektovanie je vymýšľaním budúcich predmetov a aktivít spôsobom, ktorý je v súlade s ľudskými potrebami“. Je potrebné zdôrazniť, že pri projektovaní by sa mal brať ohľad na
dobro človeka. Ak chcete prísť s dobrým návrhom, musíte dobre pochopiť príčiny a účinky jeho použitia.

Trvalo udržateľný rozvoj.

Najznámejšia definícia trvalo udržateľného rozvoja pochádza zo správy OSN z roku 1987 s názvom „Naša spoločná budúcnosť“, ktorá znie: „Na súčasnej úrovni civilizácie je možný trvalo udržateľný rozvoj, tzn. rozvoj, v ktorom možno uspokojiť potreby súčasnej generácie bez toho, aby sa obmedzili príležitosti pre budúce generácie . Populárny model civilizácie trvalo udržateľného rozvoja, známy ako model 3 x P, znamená usilovať sa o rovnováhu medzi tromi prvkami: planéta(planet) – ľudia(people) – zisk(profit). Poukazuje na to, že dôraz na nadmerný zisk prichádza na úkor planéty a ľudí.

Trvanlivosť projektu

Trvanlivosť, kontinuita a dlhá životnosť sú charakteristickými znakmi trvalo udržateľného dizajnu. Dá sa hovoriť o dlhovekosti, ak životnosť predmetu vydrží dlho. Nielen ako individuálny prvok, ale aj ako rodinný prvok. Niečo je dobré, pretože obsahuje vlastnosti predchodcu a potenciál do budúcnosti. Je to preto, že vedomie projektanta sa dotýka minulosti a sníma budúcnosť. Môže použiť databázu vecí a procesov, ktoré sa odohrali, do nej vložiť svoj vlastný projekt, a porozumieť zodpovednosti, ktorú nesie.