Z dejín ,,bielskej vlny“ - Piotr Kenig

Z dejín ,,bielskej vlny“ – Piotr Kenig

Bielsko-Biała je mesto so 175 000 obyvateľmi v južnom Poľsku na úpätí Beskýd, nad riekou Biała, ktoré po stáročia oddeľuje historické Sliezsko od Malopoľska. Dnes sa spája najmä s automobilovým a elektrotechnickým priemyslom, donedávna to po Lodži bolo druhé najdôležitejšie poľské textilné centrum. Tvoria ho dve kedysi samostatné mestské centrá a 11 obcí, postupne zlúčených v rokoch 1925 až 1977.

Nachádzajúce sa v Tešinskom Sliezsku, založené v stredoveku, Bielsko od roku 1327 patrilo k českému kráľovstvu, s ktorým sa v roku 1526 dostalo pod vládu rakúskych Habsburgovcov. Po rozdelení Sliezska (1742) bolo mesto pridelené Rakúsku, na severe bola hranica s Pruskom (od roku 1871 Nemecká ríša) vyznačená riekou Wisla.

Malopoľská Biała, založená v polovici 16. storočia, ležiaca na protiľahlom brehu rieky – v osvienčimskom kniežatstve, získala v roku 1723 mestské práva a v roku 1772 v dôsledku prvej poľskej partície bola priradená k Haliči, ktorý patril Rakúsku. Odstránenie štátnej hranice na rieke Biała iniciovala proces zlúčenia oboch miest. Od polovice 19. storočia sa písalo o „Bielsko-Biała“, pričom v súvislosti s priemyslom sa zdôrazňovalo, že tvoria neoddeliteľný celok. V rámci hraníc dunajskej monarchie (od roku 1867 Rakúsko-Uhorsko) zostali obe mestá zlúčené až do roku 1918.

V medzivojnovom období bolo Bielsko v oživenom Poľsku začlenené do Sliezskeho vojvodstva, Biała patrila ku Krakovskému vojvodstvu. Počas druhej svetovej vojny boli obe mestá zlúčené a začlenené do Tretej ríše (1939-1945). Po vojne sa krátko obnovilo staré delenie, ale v roku 1951 sa Bielsko a Biała konečne zlúčili do jedného administratívneho celku s dnešným názvom.

Sesterské mestá a ich bezprostredné okolie bolo po stáročia obývané Nemcami a Poliakmi, od obdobia reformácie boli rozdelení na katolíkov a evanjelikov. V 18. storočí sa k nim pripojili Židia. Po roku 1918 niektorí z bývalých obyvateľov emigrovali z dôvodu zmeny štátnej príslušnosti a namiesto nich sa prisťahovalo poľské obyvateľstvo z okolia a ďalších častí krajiny. Koncom tridsiatych rokov 20. storočia v dnešných administratívnych hraniciach mesta bývalo okolo 70 000 obyvateľov.

Druhá svetová vojna ukončila mnohonárodnú a konfesionálnu rozmanitosť Bielsko-Biała. Počas nacistickej okupácie boli Židia prevezení do get a vyhladzovacích táborov, po roku 1945 boli presídlení Nemci. Ich miesto zaujali Poliaci z okolitých dedín, vysídlené osoby z východných oblastí Poľska a prisťahovalci zo stredného Poľska. Veľkú vlnu migrácie do mesta spôsobila expanzia priemyslu v 60. a 70. rokoch 20. storočia. V rokoch 1975 až 1998 bolo Bielsko-Biała hlavným mestom vojvodstva, v súčasnosti je sídlom mestského a vidieckych okresov (poviatov).

„Dvojmesto“ vďačí za svoj rozvoj industrializácii devätnásteho storočia. Miestny priemysel, najmä textilný priemysel nevznikol náhle, ale mal svoje začiatky v cechovom remesle, ktoré sa vyvíjalo už niekoľko storočí – najmä vďaka ručnej výrobe.

Widok Bielska i Białej z okolicą, Carl Bollmann
Výhľad na Bielsko a Biału z ich okolia, Carl Bollmann, rok 1865
Výrobné závody na Dolnom Predmestí (Dolnym Przedmieściu) v Bielsku, cca 1930
Selfaktor vo výrobnom závode Jankowskeho, 30. roky 20. storočia

Činnosť tkáčov vyrábajúcich plátno v Bielsku potvrdzuje privilégium z roku 1548 vydané těšínskym kniežaťom Wacławom III. Adamom. V meste na úpätí Beskýd bol dostatok čistej horskej vody potrebnej na farbenie a konečnú úpravu tkanín a ovce pasúce sa v horských halách dodávali potrebnú vlnu. Počas tridsaťročnej vojny (1618 – 1648), ktorá viedla k úpadku remesiel v mnohých mestách Európy, sa v pohraničnom regióne Bielska a Białej usadili evanjelickí súkenníci, ktorí unikali pred náboženskými prenasledovaniami. Výroba textílií sa zvyšovala a ich predaj v Poľsku uľahčila výsada kráľa Jana Kazimierza, ktorá bola udelená v roku 1660. O niekoľko rokov neskôr bol v Bialej (1667) založený cech súkenníkov.

Na začiatku 18. storočia bolo Bielsko už najväčším remeselníckym centrom v Těšínskom kniežatstve, miestne odevy sa považovali za najlepšie medzi sliezskymi a českými výrobkami. V roku 1734 v meste pracovalo 271 majstrov – tkáčov, dokončovaním súkna sa zaoberali strihači látok, fungovali farbiarne a niekoľko valchov. Biała bola považovaná za jedno z najdôležitejších centier výroby súkna v západnom Malopoľsku.

Reformy, iniciované v Rakúsku Máriou Teréziou a Jozefom II. po strate Sliezska (1742), zrušili početné nariadenia a cechové predpisy, ktoré obmedzovali hospodársky rozvoj a umožnili postupný prechod na veľkovýrobu. Prvá manufaktúra na výrobu vlny bola otvorená v Bielsku (1760). Bohatí majstri spustili väčšie množstvo tkáčskych krosien a na predaji ich výrobkov sa podieľali veľkoobchodníci. Hlavným trhom popri Poľsku bolo Maďarsko a krajiny tureckej ríše.

Obdobie napoleonských vojen na prelome 18. a 19. storočia prinieslo najväčší rozkvet cechov súkenníkov, najmä kvôli dodávkam pre habsburskú armádu a vylúčeniu anglickej konkurencie kontinentálnou blokádou. V Bielsku pracovalo 520 súkenníkov, v Białej ich bolo asi 150. Na splnenie objemu objednávok pre armádu do mesta v roku 1806 boli dovezené mechanické spriadacie stroje, čím sa začala priemyselná revolúcia v súčasnom spôsobe výroby. V roku 1811 prvé dve spoločnosti získali oficiálne postavenie tovární, čím sa stali nezávislými od cechovej legislatívy. Prelomovou udalosťou priemyselnej revolúcie sa stalo použitie parného motora (1826).

Do mesta Bielsko-Biała začali prichádzať podnikatelia a špecialisti z celej Európy. Začiatkom 40. rokov 20. storočia textilné továrne začali vyrábať plátno vo veľkom, v továrňach sa vykonávali všetky potrebné technologické procesy – od prania vlny cez pradenie, tkanie a farbenie, až po konečnú úpravu. Od roku 1855 železnica uľahčila predaj textilných výrobkov a dodávok čierneho uhlia z Pruského Sliezska. Liberalizáciou vnútornej politiky v Rakúsku po roku 1859 sa urýchlil rozvoj priemyslu. Tradičné malovýrobné remeslá boli vytlačené veľkovýrobou a do konca storočia skoro úplne zanikli.

Začiatkom 20. storočia bolo v Bielsku prevádzkovaných 75 väčších a menších textilných závodov, pradiarní, farbiarní, tkáčskych závodov a úpravárenských závodov, z toho 15 v Bialej, ostatné boli v Komorowiciach, Aleksandrowiciach, Wapienici, Kamienici a Mikuszowiciach. Bielsko a Biała boli povýšené do tretieho centra textilného priemyslu v Rakúsko-Uhorsku, po moravskom Brne a českom Liberci, zároveň boli najvýznamnejším textilným centrom v celom Sliezsku, vrátane jeho pruskej časti. Miestne výrobky boli dodávané zákazníkom na všetkých kontinentoch.

Od polovice 19. storočia sa rozvíjali aj ďalšie priemyselné odvetvia, ktorých význam prekračoval lokálne hranice. V textilnom priemysle sa vytvorili továrne na výrobu priadze, ľanu, juty a závody na výrobu klobúkov, rozvinul sa kovospracujúci a strojársky priemysel, ako aj liehovarsky, potravinársky, papierenský, drevospracujúci a stavebníctvo. Rast bohatstva obyvateľov sa odrazil na povesti Bielska, ktorý začali volať Malá Viedeň, a jeho mladšia sestra, Biała, ktorá naberala na kráse, začala patriť k priemyselne najvyspelejším mestám Haliča.

Po roku 1918, v zmenenej politickej a ekonomickej situácii, sa Bielsko-Biala stalo druhým textilným centrom Poľska po Lodži a výrobky z Lodže vyrábané veľkovýrobovo vo veľkom, najmä bavlnené výrobky, nemohli konkurovať vysokokvalitnej vlne z Bielska. V roku 1928 sa vyviezlo 13 % tu vyrobených vlnených textílií, ktorá sa exportovala najmä do krajín bývalej dunajskej monarchie – do Rakúska, Československa, Maďarska a potom do Talianska, krajín Balkánu, Blízkeho východu a Severnej Afriky. Po prekonaní hospodárskej krízy začiatkom tridsiatych rokov minulého storočia tu bolo vyrobených 13 % poľských textílií a príjem z ich predaja prekročil 1/4 zisku textilnej výroby celej krajiny. Bielsko, nazývané Sliezsky Manchester, bolo považované za jedno z najbohatších a najkrajších miest na západnej hranici Poľska.

Počas druhej svetovej vojny v Bielsko-Biala fungovalo približne 150 väčších a menších výrobných závodov, z ktorých mnohé realizovali objednávky pre zbrojársky priemysel Tretej ríše. Malé spoločnosti zlúčili do väčších podnikov. Konsolidovanie znárodnených tovární prebiehalo v časoch Poľskej ľudovej republiky. V roku 1947 fungovalo 28 veľkých textilných závodov, v roku 1950 – 13 a v roku 1964 – 9. V iných odvetviach to bolo podobné. V dôsledku diverzifikovanej výroby Bielsko-Biała získalo názov: „mestá stoviek odvetví“. V roku 1965 v katastri mesta bolo 266 tovární. Najväčšou investíciou bola výstavba Závodu na výrobu malých automobilov (FSM) v rokoch 1972–1978.

Napriek modernizácii a rozširovaniu popredného vlneného priemyslu prinieslo posledné desaťročie 20. storočia jeho pád. Početné bývalé továrenské budovy pripomínajúce význam textilného priemyslu boli prestavané na nákupné strediská a centrá. Stroje, zariadenia a pamiatky boli zhromaždené v Starej Továrni – pobočke Historického múzea v Bielsko-Biala.

Wzornik tkanin, katalog przędzy i druki reklamowe z XX wieku