Projekt Arting  /  aktualności  /  promujemy nasze wspólne dziedzictwo – projekt arting 2020 „Dziedzictwo”

promujemy nasze wspólne dziedzictwo – projekt arting 2020 „Dziedzictwo”

Dziedzictwo kulturowe jest świadectwem tego, jak żyły pokolenia naszych przodków, jak budowały świątynie, domy, jak wytyczały drogi i uprawiały ziemię. Zwyczaje, obrzędy, wszelkie przejawy twórczości, jak i wytwory rzemiosła, a także sposoby gospodarowania i nabyte umiejętności, są elementami dziedzictwa. Dziedzictwo to także krajobraz, a więc przyroda przekształcona poprzez obecność i działalność człowieka. W dzisiejszych czasach coraz częściej zapominamy jak wielką wartość ma nasze dziedzictwo, jaką rolę odegrało i nadal odgrywa w kształtowaniu się wspólnoty ludzi zamieszkujących nasz region. Niniejszy mikroprojekt ma wskazać, jak mądrze wykorzystać potencjał tkwiący w tym, co odziedziczyliśmy po przodkach, jak „przechować” dziedzictwo dla naszych dzieci i wnuków oraz jak je chronić.

Celem głównym mikroprojeku jest Upowszechnienie wśród mieszkańców pogranicza wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym poprzez przeprowadzenie wystaw , które będą podnosiły wiedzę mieszkańców i turystów odwiedzających wystawy na temat zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Cele projektu:  Promocja i zwiększenie atrakcyjności dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru pogranicza, poprzez m. in. organizację konkursu i przeprowadzenie badań mających na celu zaangażowanie młode pokolenie w wykreowanie nowych aktywności dot. ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru pogranicza.

Partner wiodący;
Fundacja Ludzie-Innowacje-Design – https://flid.pl   ,    
Regionálna rozvojová agentúra Kysuce – http://rrakysuce.sk

Okres realizacji;

12.2019-07.2020

Wartość projektu:   34197,69 EUR
Koszt  z EFFR 29068,03 EUR
Dofinansowanie  z  Unii  Europejskiej: 85%