Zrównoważony rozwój

Definicja zrównoważonego rozwoju.

Najbardziej znana definicja zrównoważonego rozwoju pochodzi z raportu ONZ napisanego w 1987 roku pod tytułem „Nasza wspólna przyszłość” i brzmi: „Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.

Popularny model cywilizacji zrównoważonego rozwoju, znany jest jako model 3 X P (z ang.) i oznacza dążenie do równowagi pomiędzy trzema elementami: planet (planeta) – people (ludzie) – profit (zysk). Zwraca uwagę na to, że nadmierny zysk odbywa się kosztem planety i ludzi. Dążenie do zrównoważonego rozwoju wiąże się z diagnozą niezrównoważonego świata.

Świat nierównowagi.

Nasz świat jest w niebezpieczeństwie, bo zachwiana została równowaga pomiędzy planetą a cywilizacją zamieszkujących ją ludzi. Globalna gospodarka nastawiona na ciągły wzrost, i konsumpcję powoduje wyczerpanie surowców, zanieczyszczenie środowiska, zachwianie ekosystemu planety a także nierówności ekonomiczne i konflikty społeczne. To fakty znane lecz lekceważone.

Cykl życia produktu.

Wytwarzamy za dużo produktów zużywając surowce i energię, transportujemy je przez cały świat do sieci handlowych skąd trafiają do naszych domów, by po krótkim użyciu zamienić się w góry odpadów. To cykl jednokierunkowy – cenne surowce zamieniamy w niepotrzebne śmieci.

W rozwoju zrównoważonym cykl życia produktu jest cyklem zamkniętym. Wytwarza się tylko potrzebne produkty, użyte surowce są odzyskiwane a energia pochodzi z odnawialnych źródeł. Odpady poddawane są recyklingowi, żeby nie szkodzić środowisku naturalnemu.

Cele zrównoważonego rozwoju.

Cele postulowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych to:

 1. Brak ubóstwa,
 2. Zero głodu,
 3. Dobre zdrowie i samopoczucie,
 4. Jakość edukacji,
 5. Równość płci,
 6. Czysta woda i higiena,
 7. Odnawialna i czysta energia,
 8. Uprzemysłowienie, innowacyjność i infrastruktura,
 9. Ograniczenie nierówności,
 10. Zrównoważone miasta i społeczności,
 11. Odpowiedzialna produkcja i konsumpcja,
 12. Działania przeciw zmianą klimatycznym,
 13. Ochrona życia pod wodą,
 14. Ochrona życia na ziemi,
 15. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje,
 16. Partnerstwo w realizacji celów.

Odnawialna i czysta energia.

Globalna gospodarka potrzebuje ogromnych ilości energii, głównie ze spalania paliw kopalnych takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny. Powoduje to zanieczyszczenie środowiska zagrażające życiu na ziemi. Możemy to zmienić wykorzystując odnawialne źródła energii takie jak: słońce, wiatr, woda, geotermia i biogaz. Projektujemy urządzenia zamieniające te energię na prąd elektryczny w sposób bezpieczny dla środowiska. Ogniwa fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe i wodne, systemy geotermalne i biogazowe. A projektanci wciąż pracują nad nowymi rozwiązaniami technicznymi, i sposobami oszczędzania energii.

Najważniejsza jest jednak zmiana świadomości ludzi. Życie ludzi jest częścią życia planety i działanie jednostki wpływa na całość. Szkodząc planecie, szkodzą sobie.

Także każdy z nas może sam projektować swój sposób oszczędzania energii, i wprowadzać go w życie. Choćby gasząc niepotrzebne żarówki, zakręcając kran np. podczas mycia zębów, czy segregując śmieci. To mały początek wielkich zmian.

Czy możemy coś zmienić.

Zmiana niegospodarnego systemu będzie trudna, bo przynosi on wielkie zyski niewielkiej grupie producentów. Nie możemy zmienić świata ale możemy zmienić siebie. Wtedy świat się zmieni. Możemy zmienić naszą świadomość i zachowania.

Przykłady projektowania zrównoważonego.

Projektanci prezentują swoje prace na wystawach i konkursach. Można je zobaczyć na przykład na wystawie online organizowanego przez naszą fundację konkursu projektowania zrównoważonego Projekt Arting.

6. Konspekt dla nauczycieli