projekt arting 2022
projekt arting 2022
Projekt Arting  /  aktualności  /  regulamin projekt arting 2022 „miasto?”

Regulamin

*UWAGA! Termin zgłoszeń został przedłużony do 17.07.2022.

Projekt Arting 2022 „Miasto?” konkurs wzornictwa przemysłowego

§ 1. Zasady Konkursu

1. Przedmiotem konkursu są projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego wskazujące rozwiązania poprawiające funkcjonowanie dobrostan człowieka i jego otoczenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii. Projekty powinny odpowiadać na pytania dotyczące szeroko pojętej tematyki miejskiej.

2. Projekty można zgłaszać w czterech kategoriach:

Bielsko-Biała projekty przedmiotów i procesów zgodnych z rozwojem zrównoważonym.

Technologia – przedmioty i procesy zgodne z rozwojem zrównoważonym.

Środowisko – projekty związane z ochroną środowiska i podnoszeniem świadomości przyrodniczej.

Wyzwania – rozwiązania projektowe konkretnych tematów zgłoszonych przez firmy lub instytucje regionu Bielsko-Biała (tematy zamieszczone będą na na stronie konkursu).

3. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty będące w fazie koncepcji, wdrożenia a także projekty już zrealizowane przy czym ilość prac zgłaszanych przez jednego uczestnika lub grupę jest nieograniczona.

4. Prace konkursowe wraz załącznikami należy złożyć w siedzibie Fundacji Ludzie-Innowacje-Design osobiście albo za pośrednictwem poczty lub kuriera za poświadczeniem zwrotnym odbioru. Adres: Fundacja Ludzie-Innowacje-Design, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 9.

§ 2. Cele konkursu

1. Budowanie świadomości o roli wzornictwa przemysłowego w zrównoważonym rozwoju, poprzez tworzenie innowacyjnych projektów wzorniczych.

2. Upowszechnianie pojęcia energii jako wspólnego dobra oraz zasad gospodarowania nim.

3. Tworzenie relacji pomiędzy przedsiębiorcami i projektantami wzornictwa dla lepszej innowacyjności i modernizacji regionu.

§ 3. Organizacja

1. Patronem konkursu jest Prezydent Miasta Bielska-Białej i Urząd Miasta Bielsko-Biała.

2. Partnerami konkursu są wyższe szkoły kształcące projektantów wzornictwa przemysłowego.

3. Organizatorem konkursu jest Fundacja Ludzie-Innowacje-Design z siedzibą w Bielsku-Białej,
ul. Gazownicza 9, zwana dalej Organizatorem.

4. Na stronie konkursu powstanie baza informacji o  konkursie.

§ 4. Uczestnicy konkursu

1. W konkursie mogą brać udział studenci i absolwenci wydziałów wzornictwa przemysłowego, architektury, uczelni technicznych, projektanci wzornictwa, architekci, inżynierowie i zespoły projektowe.

2. W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy,  jurorzy oraz członkowie ich rodzin.

3. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Fundacji oraz na ich przetwarzanie dla potrzeb konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833).

§ 5. Warunki uczestnictwa

1. Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych stanowiący załącznik nr 1.

2. Dokumentacja projektowa w postaci cyfrowej zawierająca:

– plansza w formacie B1 o układzie poziomym w rozdzielczości 300 DPI w formacie PDF edytowalnym,

– plansza w formacie A3 o układzie poziomym w rozdzielczości 300 DPI w formacie PDF edytowalnym będąca zmniejszoną wersją planszy B1,

– opis projektu o długości maksymalnej 400 znaków,

– materiały niezbędne do przygotowania dalszej prezentacji projektu w materiałach drukowanych
 i  multimedialnych np. rysunki, zdjęcia, wizualizacje,

– zdjęcie autora lub autorów projektu do katalogu wystawy.

3. Oświadczenie o posiadaniu przez uczestnika prawa własności i praw autorskich do pracy konkursowej stanowiące załącznik nr 2.

§ 6. Nagrody

1. W konkursie przewiduje się pulę nagród w wysokości 30000 zł. Nagroda główna 10000 zł.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród nieprzewidzianych
w Regulaminie oraz do innych zmian wynikających z decyzji Jury.

3. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu nagrody podlega opodatkowaniu. Płatnikiem podatku jest fundator nagrody. Fundator ma prawo potrącić kwotę odpowiadającą wysokości podatku z wyżej wymienionej nagrody do czego Uczestnik Konkursu nieodwołalnie upoważnia fundatora nagrody. 

4. Nagroda zostanie wypłacona na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika.

5. Jeżeli nagrodzona praca konkursowa została zgłoszona przez kilka osób, należy im się wspólnie jedna nagroda. W takim wypadku nagroda zostanie wypłacona na jeden rachunek bankowy wskazany na piśmie przez wszystkich uczestników, którzy pracę zgłosili.

6. Uczestnik nie ma prawa do nagrody jeżeli okaże się, że jego oświadczenia i zobowiązania zawarte w Załącznikach do Regulaminu były nieprawdziwe, nieskuteczne lub bezprawne.

§ 7. Terminy

1. Dokumentację projektową wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Organizatora do 17.07.2022 roku.

2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas ceremonii wręczania nagród na wystawie pokonkursowej w październiku 2022 roku. Dokładna data i miejsce zostaną zamieszczone na stronie internetowej konkursu.

§ 8. Jury

1. Jury konkursowe powoływane jest przez Organizatora i liczy 5 osób.

2. W skład jury wchodzą eksperci, projektanci wzornictwa, przedstawiciele uczelni będących partnerami konkursu, przedstawiciel Prezydenta Miasta Bielsko-Biała i przedstawiciel Organizatora. Pełny skład jury zostanie ogłoszony na stronie konkursu.

§ 9. Kryteria oceny projektów

1. Innowacyjność, oryginalność.

2. Optymalne połączenie funkcjonalności, walorów ergonomicznych, estetycznych i ekologicznych.

3. Optymalizacja zużycia energii i materiałów w fazie produkcji i eksploatacji produktu oraz możliwość jego recyklingu po okresie zużycia.

4. Forma prezentacji, jej przejrzystość i spójność.

§ 10. Wykorzystanie projektów

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych projektów do celów popularyzacji konkursu oraz projektantów uczestniczących w konkursie za pośrednictwem wydawnictw, prasy, nośników elektronicznych i innych środków masowego przekazu z uwzględnieniem wszelkich wystaw pokonkursowych bez uiszczania honorarium autorskiego.

2. Przewiduje się publikację katalogu konkursowego prezentującego projekty, zarówno zgłoszone do konkursu, jak i wyselekcjonowane przez jury.

3. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu prac konkursowych uczestnikom. Po zakończeniu konkursu uczestnik może odebrać pracę konkursową z miejsca, do którego została ona przesłana, na własny koszt, w terminie do dnia 09.12.2022 roku. Po tej dacie organizator nie jest zobowiązany do przechowywania pracy konkursowej.

§ 11. Prawa autorskie i ochrona prawna

1. Na uczestnikach ciąży obowiązek ochrony prawnej projektu, co oznacza, że autorzy sami będą dochodzili swoich praw, gdyby doszło do ich naruszenia, na podstawie odpowiednich przepisów Prawa Autorskiego.

2. Prawa autorskie oraz autorskie prawa majątkowe pozostają własnością twórców, chyba, że zostaną określone odrębną umowa z producentem. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wykonanie tych umów.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny  właściwy dla siedziby Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem  stosuje się powszechnie  obowiązujące przepisy prawa.

3. Treść niniejszego Regulaminu i załączniki do pobrania znajdują się na stronie internetowej Organizatora www.flid.pl a także będzie udostępniana wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora.

4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późniejszymi zmianami).

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

6. Organizator może dokonywać zmian w Regulaminie, gdy konieczność ich dokonania wynikła po jego opracowaniu. Zmiany wchodzą w życie i obowiązują uczestników konkursu i organizatora od chwili ich opublikowania na stronie internetowej organizatora.

rejestracja projekt arting 2022 „miasto?”

strona główna projekt arting