Formuła zrównoważonego rozwoju – Zbigniew Michniowski

Formuła zrównoważonego rozwoju – Zbigniew Michniowski Ostatnie dekady uświadomiły nas, że zasoby terytorialne i surowcowe naszego globu są ograniczone. Rozwój cywilizacji prowadzi do znaczącej degradacji środowiska i zaburzeń klimatu, czego skutki coraz bardziej dają nam się we znaki. Coraz częściej zaczęto zadawać sobie pytania jakie są granice wzrostu ( Raport Klubu Rzymskiego -1972 r.) i na czym powinien polegać zrównoważony rozwój. Pierwsze znaczące określenie pochodzi z Raportu Bruntland i ujęte zostało w dokumentach WCED w 1987 r. i stanowiące najprostsze i najogólniejsze sformułowanie: Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia

Alternatywna równowaga – Anna Szwaja

Alternatywna równowaga – dr Anna Szwaja Edycja Projektu Arting 2017 skupia się wokół hasła równowaga. Pojęcie to, wskazujące na rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka i jego otoczenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowania energii, jest ważne w każdym aspekcie ludzkiej działalności, a szczególnie ważne dla projektantów. Nie jest to już trend, czy sposób na wyróżnienie się. To obowiązek i norma na każdym poziomie postępowania projektowego, od koncepcji do wdrożenia aż po przewidzenie skutków powołania do życia nowego obiektu, czy wreszcie jego utylizację. W poprzednim artykule, jaki miałam możliwość opublikować w ramach Projektu Arting, opisałam ideę jaka jest obecna w programie

Wiedza, umiejętności, postawy – edukacja projektantów dla zrównoważonego rozwoju – dr Patrycja Rudnicka i dr Marta Więckowska

Wiedza, umiejętności, postawy – edukacja projektantów dla zrównoważonego rozwoju – dr Patrycja Rudnicka i dr Marta Więckowska Rosnąca złożoność relacji pomiędzy ograniczonymi zasobami naturalnymi a funkcjonowaniem społecznym i ekonomicznym, w tym współzależność społeczeństwa konsumpcyjnego i obszarów biedy trzeciego świata, przynoszą projektantom zupełnie nowe wyzwania. Projektowanie uwzględniające wymagania zrównoważonego rozwoju jest etycznym postulatem stawianym współczesnym designerom. Zrównoważone projektowanie nie jest jednak możliwe bez ciągłego dostosowywania paradygmatu kształcenia oraz redefiniowania profilu kompetencji niezbędnych do uprawiania tego zawodu. Czym jest zrównoważony rozwój Projektowanie dla zrównoważonego rozwoju oznacza uwzględnianie w proponowanych rozwiązaniach aspektu środowiskowego, ekonomicznego, potrzeb społecznych, jak również szerokiej perspektywy czasowej. W pierwszych